Deklaracja dostępności

 

Gmina Borki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://konsultacje.gminaborki.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 29.05.2019 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji:29.03.2021 r.
Data sporządzenia deklaracji: 29.03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Referat Zarządzania Kryzysowego, informatyk@gminaborki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 85 74 208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
1.    Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Wojska Polskiego 41 w Borkach.
2.    Budynek posiada dodatkowo wyjścia ewakuacyjne umieszczone zarówno na parterze jak i bezpośrednio z pierwszego piętra.
3.    Wejście odbywa się schodami z poręczą, wejście nie jest przystosowane dla podjazdu wózków inwalidzkich.
4.    Kancelaria, Urząd Stanu Cywilnego oraz poszczególne Referaty znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody z poręczą.
5.    Sala konferencyjna Urzędu Gminy znajduje się na parterze po prawej stronie.
6.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na parterze po lewej stronie w korytarzu.
7.    Budynek posiada jedną klatkę schodową.
8.    Budynek nie posiada windy.
9.    Obok budynku, po jego wschodniej stronie znajduje się parking dla Interesantów i Pracowników Urzędu Gminy Borki
10.    W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
11.    W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Do góry